သငယခင.. သငယခင..

Найдено: 99 песен

ကယခစတလမင ထအမသင+အငရင+ညပလ – ကယခစတလမင ထအမသင+အငရင+ညပလ
03:26
ပပရ႕ သခငအသစလပ အလမသခင တအရမကငပတယ – ပပရ႕ သခငအသစလပ အလမသခင တအရမကငပတယ
04:38
ရငခနလကတင ငရငခနတင ငနငအနအမ႐ခငၿပ အခအနတခ အတဆဖ႔ခတန တစကယပမငကသပခစသည – ရငခနလကတင ငရငခနတင ငနငအနအမ႐ခငၿပ အခအနတခ အတဆဖ႔ခတန တစကယပမငကသပခစသည
04:19
ထအမသင – နရပၚမမကရညစကမ at တရ ဆထအမသင နရသတ ဆညလနတယ ရငခနသတမနတယ အခစရ ငခငပတယ မလငခငတ တ႔တဒအခနဟ နကဆလ တဆကလကဖ႔ အတငထရင ပပငပၚမ
03:21
ထအမသင+မ႕မ႕ – မကစမတပခစမယ
03:46
တသကလခစခငရတယ လငနစ – တသကလခစခငရတယ လငနစ
04:10
ဘယပနခရလ႔မမ ဇဝမ V 1:ဘယပနခရလ႔မမ ဘယပနခရလ႔မမငခၿပ ခစမတတသည နစဖ႔႔လ႔မမ အဏၰဝသမဒမငပတ ကနစမည အကတစခငလသတ ပလတမဆၿပ လသမခစ နဆ – ဘယပနခရလ႔မမ ဇဝမ V 1:ဘယပနခရလ႔မမ ဘယပနခရလ႔မမငခၿပ ခစမတတသည နစဖ႔႔လ႔မမ အဏၰဝသမဒမငပတ ကနစမည အကတစခငလသတ ပလတမဆၿပ လသမခစ နဆ
04:35
ထအမသင – ပနလခငတယ
05:29
စကယတခစသမ – စငထဆင + နနဝင႐
05:40
မသကင – အဝဆအခစန႔. လမနမယ အ႐သမ ဘဝ. ရ႕နကဆတည ရ႕ခစခကလပ
04:15
ငယခစဟငန႔စငအရင(ရ)ဗလတထငမင႔ဥ(မရငဆ)မငမတင႔(ပနဆ)ရရသန႔ – ငယခစဟငန႔စငအရင(ရ)ဗလတထငမင႔ဥ(မရငဆ)မငမတင႔(ပနဆ)ရရသန႔
05:14
သငယခငအတက – ထအမသင
03:08
င မငက သတပစလကခငတယ ( ပပ) – င မငက သတပစလကခငတယ ( ပပ)
04:34
အဓပတလမက ခရမ – ထအမသင
04:43
Ta Chat Lout Tawt Nget Kyeet Think Par Del (တစခကလကတ႔ငၾကညသင႔ပတယ) – Ta Chat Lout Tawt Nget Kyeet Think Par Del (တစခကလကတ႔ငၾကညသင႔ပတယ)
05:14
05:00
သသည.တငအငခစနမယ(ဂရဟန) – သသည.တငအငခစနမယ(ဂရဟန)
04:01
ကကမငက အရမႀကကတယ အသကငတယ သသတမစရႀကန....သခငနမညရထတမနတယ.....သခငနမညကခစသသပစ....ရထတကခစသသစဖစသတယ....ခငလတပန မပငတဘ.... – ကကမငက အရမႀကကတယ အသကငတယ သသတမစရႀကန....သခငနမညရထတမနတယ.....သခငနမညကခစသသပစ....ရထတကခစသသစဖစသတယ....ခငလတပန မပငတဘ....
08:29
စတဘယရခစသညရင..ဟမန၀င+(ဇ၀ငထဋ) – စတဘယရခစသညရင..ဟမန၀င+(ဇ၀ငထဋ)
04:17
ခစသကမၻၿမ – ထအမသငင႔ သငယခငမ
04:43
နရခငသလလကခငတယ – ထအမသင ဘဘ
02:57
04:42
လသဆနခငတ တရတယလသန(ကဗ) – လသဆနခငတ တရတယလသန(ကဗ)
02:01
စတဘယရခစသညရငစနလင+ပလ – စတဘယရခစသညရငစနလင+ပလ
04:16
04:41
04:09
ရသခငတယ ဆနသငပရ – ရသခငတယ ဆနသငပရ
03:59
05:14
ရဇဝငတငမယအခစ – ဆနသငပ
04:18
ငဘ၀န႕င တဆ – ပပ V1::နငလလမခသတအခငရငမနကငတငတညဖတသစၥနငလဖကဖကခပမငလခစဆမငကမနမယအ၀ဆ Pre::နငမခငတမထလဘ၀ကဘယလမမတအခစဆတကစစရတစန႕န႕ခစတတရငနငသခငထကသလအတတက
04:36
04:48
04:00
ရသခငတယ – ဆနသငပရ
03:59
စငဆငမဝ : ခယရသကသမငမကရည – စငဆငမဝ : ခယရသကသမငမကရည
05:07
ထအမသင + ဘဘ – နရခငသ လလကခငတယ
02:58
သငယခငသယက (ထအမသင+ဇင၀မ) – သငယခငသယက (ထအမသင+ဇင၀မ)
03:06
01:44
အတနပညသငၾကခတ ကငတႀကမ ငယသငယခငမင ဘဝ ကငတႀကမ ဆဆညခ.ကဇရခဖသ သငယခင မတဆ အပငသငမအတက လမဆတသတရခင အမတတရ – အတနပညသငၾကခတ ကငတႀကမ ငယသငယခငမင ဘဝ ကငတႀကမ ဆဆညခ.ကဇရခဖသ သငယခင မတဆ အပငသငမအတက လမဆတသတရခင အမတတရ
05:01
G Fatt – တစယကတညသတခငတယ MTV Myanmar New Song 2017 HD, 1280x720.Audio
06:55
05:17
ခယရမမငသမပ တရ.မငၾကညတ – ခယရမမငသမပ တရ.မငၾကညတ
04:39
03:59
ပနလခငတယ – ထအမသင တရ- စဘ႔မ
05:29
ခစရငသတရတယ – စပင + တငမခင
04:32
မက စနန႔ခယ – ပငသကက
04:39
myanmar love song – 2014(ဆတ-အသစကပနစခငတယ)
04:41
ကယခစတ.လမင (သ.) အလမရ.ည (ထအမသငအငရငညပလ) – ကယခစတ.လမင (သ.) အလမရ.ည (ထအမသငအငရငညပလ)
03:26
ထအမသင&မ႕မ႕ – မကစမတခစနမယ
03:38
04:21
05:04
အသက႐မဝအငခစခ..မကရညကအငလမခရပတယ – အသက႐မဝအငခစခ..မကရညကအငလမခရပတယ
03:49
သငယခငပနလစခငသညကကညန႔ – သငယခငပနလစခငသညကကညန႔
04:53
04:50
GFatt အလငရင ၀တမနရရည တယကတညပသတခငတယ – GFatt အလငရင ၀တမနရရည တယကတညပသတခငတယ
06:55
သငယခငစည...(ၾသရသ) – သငယခငစည...(ၾသရသ)
02:58
သပခစတယအခစလၿဖႀက+စပညသဇင – သပခစတယအခစလၿဖႀက+စပညသဇင
03:50
ကဇပသခင – ခယရ
03:37
မကတစက၀ငပၚက ပကကယခက..........(ထအမသင) – မကတစက၀ငပၚက ပကကယခက..........(ထအမသင)
04:48
Myanmar Hip Hop Channel – 06 စသငခနထကလငယ - ရသ Feat ဂ
04:06
မကတစက၀ငပၚက ပကကယခဏ (ထအမသင) – မကတစက၀ငပၚက ပကကယခဏ (ထအမသင)
04:48
အရၾကယ(သ.)သခငအငဆန – အရၾကယ(သ.)သခငအငဆန
05:05
ပစရသခပသခင – ထအမသင ဖရနက အယလဖ
03:37
မနမU23အသငကနငငတသခငန႔ဂဏပပတယ – မနမU23အသငကနငငတသခငန႔ဂဏပပတယ
01:32
ရဇဝငတငမယအခစ ဆနသငပရ – ရဇဝငတငမယအခစ ဆနသငပရ
04:18
ရ FM ဒတယ စပတလည – Shwe FM 2nd Anniversary 10(သငယခငစည-ၾသရသ)
02:59
ကခင ဗလသငတနကငက လကနကႀကန႔ ပစခတမ မရညရယခဟ ဆ – ကခင ဗလသငတနကငက လကနကႀကန႔ ပစခတမ မရညရယခဟ ဆ
02:52
04:40
05:14
ပပ at ငမငကသကခငတယ – ပပ at ငမငကသကခငတယ
04:29
04:27
02:34
ရစငသတယ – ခငမငထ မဆ
03:50
သငယခငစညသရသ.. – သငယခငစညသရသ..
02:59
သငယခင အတက ( HTOO AIN THIN ထအမသင) Cover – သငယခင အတက ( HTOO AIN THIN ထအမသင) Cover
02:05
အတတနခငတယ – သနဖလ
05:02
နအခငတယ – ဆနသငပရ
03:13
မသကင အ၀ဆအခစန႕လမနမယ Han & Rita အရပမ အလမကမၻ.mp3 – မသကင အ၀ဆအခစန႕လမနမယ Han & Rita အရပမ အလမကမၻ.mp3
04:15
သငယခငအတက (ထအမသင) – သငယခငအတက (ထအမသင)
03:06
ရယရငစရ တဂ ရ (အငသစ – အငတခတက တသ)
06:27
သငယခငစည (သရသ) – သငယခငစည (သရသ)
03:11
04:41
12:53
သခငရ႕မကမကတဝယ – သခငရ႕မကမကတဝယ
05:10
12:53
သငယခငအတက ( ထအမသင ) – သငယခငအတက ( ထအမသင )
03:05
ဟမယသလ အစၥလမဒနယသသငတန အခမအနအမတတစရ တရတစပဒ – ဟမယသလ အစၥလမဒနယသသငတန အခမအနအမတတစရ တရတစပဒ
40:02
သငယခငတက ခငမငၾကသည – သငယခငတက ခငမငၾကသည
00:25
သကင 1 မကခစတယ – သကင 1 မကခစတယ
05:12
ပစရသခပသခင – ထအမသင ဖရနက အယလဖ
03:37
၀ပသနဆရခစငယ သငတနသရဟနက ရဟနလမဆကဆဘ အငကပ ၾကမတမစပဆပ – ၀ပသနဆရခစငယ သငတနသရဟနက ရဟနလမဆကဆဘ အငကပ ၾကမတမစပဆပ
06:02
04:48
အညက သငယခင – ရရသန႕
05:32
သငဘ၀ ရညရယခက ရသအင လယလယလ လပငသ နညငခ BG 3.25 Puposeful Life – သငဘ၀ ရညရယခက ရသအင လယလယလ လပငသ နညငခ BG 3.25 Puposeful Life
42:00
ခယရယရနသငခန(ခငထ) – ခယရယရနသငခန(ခငထ)
03:29
01. စတၿငမရပဆ – ထပတငသက ဧပရယခစခင.mp3
02:36
ရ ဆကမကခငတယ(ဆနသငပရ) – ရ ဆကမကခငတယ(ဆနသငပရ)
04:48
ကယအသကရညသမပခင – ကယအသကရညသမပခင
04:21
03:41
ထအမသငအအ – အခစကကငခငတယ
03:38