အငလ အငလ

Найдено: 100 песен

အခစသခင – မကၿမင+အလကစ+ဇယသ+စငစငခမလင+ကငမတ
05:49
ထအယလငအခစလ႔ခၚသလ – ထအယလငအခစလ႔ခၚသလ
05:09
05:09
မင႕အတကလကဆင – မင႕အတကလကဆင
04:20
ပထမအသညကဇတလမ – ထအမသင
03:33
ထအမသင – နရပၚမမကရညစကမ at တရ ဆထအမသင နရသတ ဆညလနတယ ရငခနသတမနတယ အခစရ ငခငပတယ မလငခငတ တ႔တဒအခနဟ နကဆလ တဆကလကဖ႔ အတငထရင ပပငပၚမ
03:21
အ ခ စ ဆ သ ည မ – စ ခ ဆ လ ထ အ မ သ င
05:11
သစအပငရ႕ ကမၻ – ထအယလင
03:48
မငပနခ႔ပ! at မငပနခ႔ပတ ငမ မငမရမဖစလ႔ အလငရငမ႔နတ႔အခနမ ငတစယကတညမ႔ စယကတစအပမကတလည တစစစကပကက ငရသပ – မငပနခ႔ပ! at မငပနခ႔ပတ ငမ မငမရမဖစလ႔ အလငရငမ႔နတ႔အခနမ ငတစယကတညမ႔ စယကတစအပမကတလည တစစစကပကက ငရသပ
03:18
ဥသမဂလ (ဒယအဆရတ) ဟၾကတမအပသ အမစင တရ – ဥသမဂလ (ဒယအဆရတ) ဟၾကတမအပသ အမစင တရ
42:00
Hseng San ရ႕ လငခအဝင နထငနရငကန သ႔ဇတ႐မပညနက ပသ႐မက ကယဇတ အညပနခငစတပကသလကအငက ဆဆငအကငလတသခငပ – Hseng San ရ႕ လငခအဝင နထငနရငကန သ႔ဇတ႐မပညနက ပသ႐မက ကယဇတ အညပနခငစတပကသလကအငက ဆဆငအကငလတသခငပ
03:24
ဒအခနကငတႀကရ႕အလယမ စနပနတလညပငနၿပက ... .. အလမရယမပဘ ကငသဘဝ – ဒအခနကငတႀကရ႕အလယမ စနပနတလညပငနၿပက ... .. အလမရယမပဘ ကငသဘဝ
04:07
လညအရပကအခစစငထဆင – လညအရပကအခစစငထဆင
04:28
အမနကမမငသန႕ရကမ – ငယခင တတလင (ဂတမ)
05:13
သတကင လကၡဏ တရတ တငၿမ႕ မဟဂၶရ ဆရတဘရႀက အရငဇနကဘဝသ – သတကင လကၡဏ တရတ တငၿမ႕ မဟဂၶရ ဆရတဘရႀက အရငဇနကဘဝသ
57:02
03:25
04:44
05:20
ဒအတငလပခစနမယ – အငလမသ
04:01
05:20
ခစခငအလက – ရတနမင-အငလ
03:53
V1 : (မရယ အထငတ မလလကန႔ဥ စလမ မရကလခရင မငအပၚမ မၿငၿငငပန႔န အကတ႔စစသဘဝဟ ခစသကလမဖ႔ရ တစခတလ အခနတမပငပ တတငက ကကၿဖတလ႔ တငၿပညတဝနထမလ႔ ကပအတကလယက ဒတကတငၿ – V1 : (မရယ အထငတ မလလကန႔ဥ စလမ မရကလခရင မငအပၚမ မၿငၿငငပန႔န အကတ႔စစသဘဝဟ ခစသကလမဖ႔ရ တစခတလ အခနတမပငပ တတငက ကကၿဖတလ႔ တငၿပညတဝနထမလ႔ ကပအတကလယက ဒတကတငၿ
04:23
ဆရတ ဥသမဂလ(ဒယအဆရတ) (ဂပနငင နရတလဆပမ) ရခငပညနယအရ အငတဗ... – ဆရတ ဥသမဂလ(ဒယအဆရတ) (ဂပနငင နရတလဆပမ) ရခငပညနယအရ အငတဗ...
06:52
အခနလနငက – အငလ
03:47
အရငကဇတလမ – ဟနထန
04:16
04:44
အခစသညလပ – အငထက
07:25
ကဘအ – အငကလတ+စၵမငလင
04:19
လငခအ၀င. ဘဖ – လငခအ၀င. ဘဖ
04:43
အသညသခ (ကထဋဆ+ လမပင) – အသညသခ (ကထဋဆ+ လမပင)
04:52
အ ခ စ န႔ ဘ ဝ – အ ယ လ န င
03:04
လနၾကငငက ဆ – အယလခနရ ရ-နဇအင
03:00
အရပကလလ – လမပင (Album- ဒပ)
04:00
လမခပမယ – အသငခဆ
03:41
မန႔ကအခစ ( တဆ – အလငရင )
04:56
လမမခၾက – ၾသရသ + အသငခဆ
04:42
အလမသည – Reason(အငလ)
03:15
Zaw Paing – A Lwan Pin lel (ဇပင - အလမပငလယ)
05:13
04:11
ၿမငၿမငဆငဆင လတနဆငတင ကမႀက င႔ အဖ႔ – ၿမငၿမငဆငဆင လတနဆငတင ကမႀက င႔ အဖ႔
05:12
အခစကဥစပခသ – ဆငဥလင + အလကစ+စညသလင
04:42
05:35
ကငကငရ႕ အလင – ဇဝငထဋ
03:54
မငအဝ – လမပငအမခစကထဋဆ.mp3
04:58
ထအယလင(နပစခစလ႔) – ထအယလင(နပစခစလ႔)
04:41
လငခအဝင....ဘဖ.... – လငခအဝင....ဘဖ....
04:43
ကငမလရ႕ဟလဒ ဟလ အစၥဏ Dၿဖ ဥဏလငအင – ကငမလရ႕ဟလဒ ဟလ အစၥဏ Dၿဖ ဥဏလငအင
03:45
ဒအတငလပခစနမယ (အငလ+မသ) – ဒအတငလပခစနမယ (အငလ+မသ)
04:00
အငအပငငလင လပခတငခ သတရဖ႔လအပ – အငအပငငလင လပခတငခ သတရဖ႔လအပ
04:18
အငဒနရငလငၾကင သဆသ ၉၈ ယကထတ – အငဒနရငလငၾကင သဆသ ၉၈ ယကထတ
01:36
အငဒနရ အငအႀကငလင သဆသ ၃၄၇ ဥ အထတ – အငဒနရ အငအႀကငလင သဆသ ၃၄၇ ဥ အထတ
00:37
အငဒနရ အငအပငငလင လသငခအအမမဖစ – အငဒနရ အငအပငငလင လသငခအအမမဖစ
01:35
အငဒန႐ အပငငလင အသအပက မသရသ – အငဒန႐ အပငငလင အသအပက မသရသ
00:36
အငဒနရ ငလငထကၽန တပနပမငတက – အငဒနရ ငလငထကၽန တပနပမငတက
01:19
အငဒနရငလင လ ၈၀ က သဆ – အငဒနရငလင လ ၈၀ က သဆ
01:14
အငဒနရအငအပငငလင လ သငခအအမမဖစ – အငဒနရအငအပငငလင လ သငခအအမမဖစ
01:02
အငဒနရဘလကၽနမ ပငအ ၆.၂ ငလငလပ – အငဒနရဘလကၽနမ ပငအ ၆.၂ ငလငလပ
02:07
အငဒနရအပနဖကၽန အငအပငငလငၾကင သဆသ ၁၃၁ ယကထကမနညရသၿပ – အငဒနရအပနဖကၽန အငအပငငလငၾကင သဆသ ၁၃၁ ယကထကမနညရသၿပ
00:43
ငဘ၀န႕င တဆ – ပပ V1::နငလလမခသတအခငရငမနကငတငတညဖတသစၥနငလဖကဖကခပမငလခစဆမငကမနမယအ၀ဆ Pre::နငမခငတမထလဘ၀ကဘယလမမတအခစဆတကစစရတစန႕န႕ခစတတရငနငသခငထကသလအတတက
04:36
A Thin Cho Swe – Kwint Look Naw အသငခဆ ခငလတန
03:16
အသကသငပပ – လမပင
03:06
မလငမထတအခန R ဇနည – မလငမထတအခန R ဇနည
04:14
ဒအတငလပခစနမယ – အငလ + မသ
03:52
သစမတ႕ရ႕အလယမ (ၿဖပညစ + ရရညၿဖမင) – သစမတ႕ရ႕အလယမ (ၿဖပညစ + ရရညၿဖမင)
03:25
MMA ကမၻခနပယ Burmese Python အငလအနဆနရ႕ အမရကနမ ရနကနႀကပမမ – MMA ကမၻခနပယ Burmese Python အငလအနဆနရ႕ အမရကနမ ရနကနႀကပမမ
05:59
အငလအနဆန Light Heavyweight ကမၻခပယ ရခပတဗလလပ အကငဆပငဆင – အငလအနဆန Light Heavyweight ကမၻခပယ ရခပတဗလလပ အကငဆပငဆင
05:22
MMA မစဒယဝတတန ကမၻ႔ခနပယ အငလအနဆန – MMA မစဒယဝတတန ကမၻ႔ခနပယ အငလအနဆန
04:56
အငယလမက ပနဆင (Big Bag) – အငယလမက ပနဆင (Big Bag)
02:41
အငလ...အလမသငပနခ – အငလ...အလမသငပနခ
03:00
ပညထငစအဆင လတတအတက အငယဆ အမတလင – ပညထငစအဆင လတတအတက အငယဆ အမတလင
10:00
အလမတ႔ရင မခၚန႔(ရ)ကမတလင(ဆ)ဟသတထနရင – အလမတ႔ရင မခၚန႔(ရ)ကမတလင(ဆ)ဟသတထနရင
06:01
အခစကနယက (အငလ+လပညကမၻ) – အခစကနယက (အငလ+လပညကမၻ)
04:00
အ လ မ သ ည – အ င လ
03:15
မငလကဖဝ – အသငခဆ
03:40
05:18
ဝလ – အရငတငပ
03:41
ကလတက – အငတနက မနနန
08:34
လကမထပခင ခနမတ႔ရ အငဒန႐လပ႐မ – လကမထပခင ခနမတ႔ရ အငဒန႐လပ႐မ
01:16
Sounds from Thursday morning – Sounds from Thursday morning
00:24
YBS ပသန အငနအယလဒ တငအစရန႔ တငအမတတ ဘယလ ပပငဆငရကၾကမလ – YBS ပသန အငနအယလဒ တငအစရန႔ တငအမတတ ဘယလ ပပငဆငရကၾကမလ
07:11
KIO ဥက႒သစအဖစ ဗလခပႀက အငဘနလ ခန႔အပခရ – KIO ဥက႒သစအဖစ ဗလခပႀက အငဘနလ ခန႔အပခရ
03:32
ရမမကနယမ စစတပအငအဖညမ တငရငလကနကကငတ သတန႔ စငၾကည – ရမမကနယမ စစတပအငအဖညမ တငရငလကနကကငတ သတန႔ စငၾကည
03:28
ဘသကလကထကမ အငဒနရမ အခကႀက – ဘသကလကထကမ အငဒနရမ အခကႀက
03:29
အငဂငတလပက Southwest ခရသညတငလယဥမသတရင အမသမ ခကခရ – အငဂငတလပက Southwest ခရသညတငလယဥမသတရင အမသမ ခကခရ
01:22
Fire Power စစလကနကအငအ မနမက ဘဂလဒရ ထကသ – Fire Power စစလကနကအငအ မနမက ဘဂလဒရ ထကသ
02:02
ၾသစႀတယမ လကယစနပတအငရၿပ အသကအငယဆ ခငဆင တကလဖယရ – ၾသစႀတယမ လကယစနပတအငရၿပ အသကအငယဆ ခငဆင တကလဖယရ
01:16
ဒၚလသနခ လဘစမအရပတပမ အငဒနရလတတဥကဌ ပ၀ငပတသက – ဒၚလသနခ လဘစမအရပတပမ အငဒနရလတတဥကဌ ပ၀ငပတသက
01:02
ဖလစပငရတပအငအ တခ႔မည – ဖလစပငရတပအငအ တခ႔မည
03:47
facebook အမနတရ ပတပငမ အငဒမတဆလငတခ႕ကန႔ကက – facebook အမနတရ ပတပငမ အငဒမတဆလငတခ႕ကန႔ကက
00:20
အငဒ – ပစဖတဒသ လတလပမတရ အၵယတငဆ
01:17
ပလပစတစစ အငဇငသစ တ႔ရ – ပလပစတစစ အငဇငသစ တ႔ရ
01:19
ခငပညနယတင မနမစစတပန႔ ရခငလကနကကင အၾက တကပဆကဖစဖ႔ အလအလရ – ခငပညနယတင မနမစစတပန႔ ရခငလကနကကင အၾက တကပဆကဖစဖ႔ အလအလရ
04:15
အငအႀက ၅ ငငန႔ ကလယသဘတညခက ပနညငလ႔မရငဟ အရနကကနကသတပ – အငအႀက ၅ ငငန႔ ကလယသဘတညခက ပနညငလ႔မရငဟ အရနကကနကသတပ
01:27
ဘသရအသငလပရမတၾကင ဒသတငဖအ ရငဆငရင – ဘသရအသငလပရမတၾကင ဒသတငဖအ ရငဆငရင
04:20
ရခငပနမ လမအသကအ၀နအလ အကအကယပဖ႔ အငဒသမၼတတကတန – ရခငပနမ လမအသကအ၀နအလ အကအကယပဖ႔ အငဒသမၼတတကတန
00:50
ရခငဒသ လၿခရတပမရ႕အငအအလနအကသမ EU စရမမကငဖစ – ရခငဒသ လၿခရတပမရ႕အငအအလနအကသမ EU စရမမကငဖစ
03:53
ဘဂလဒရရက ဒကၡသညစခန အငဒသမၼတ သရက အကအညပ – ဘဂလဒရရက ဒကၡသညစခန အငဒသမၼတ သရက အကအညပ
02:32
တရမဝင ငဖမလ ၈၁ စင အငဒန႐ဖ ကဆ – တရမဝင ငဖမလ ၈၁ စင အငဒန႐ဖ ကဆ
00:42
အငဒနရသမၼတ ၾသစၾတလရက – အငဒနရသမၼတ ၾသစၾတလရက
03:06
မနမသတငလက အမငလမစတ ရကတသတငသမစဥအမ တရရဆဖတခက – မနမသတငလက အမငလမစတ ရကတသတငသမစဥအမ တရရဆဖတခက
06:01